Regulamin strony internetowej i sklepu Klubu Inteligencji Finansowej

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Klubu Inteligencji Finansowej zamieszczonej pod adresem www.klubinteligencjifinansowej.pl zwanej dalej Serwisem i ze sklepu internetowego Klubu Inteligencji Finansowej zamieszczonego pod adresem klubinteligencjifinansowej.pl zwanego dalej Sklepem, w tym zasady rejestracji, logowania użytkowników, warunki składania zamówień na usługi lub produkty oferowane i dostępne w sklepie, warunki zapłaty ceny za zamówione usługi, zasady realizacji zamówień, zasady dostawy produktów, a także warunki składania oraz rozpatrywania reklamacji.  

1.2. Sklep służy do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży usług szkoleniowych, biletów uczestnictwa w wydarzeniach lub produktów przez GrowthUp Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź, NIP 5871721076, REGON 382877833. Kontakt w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i prowadzeniem Sklepu, w tym składaniem zamówień lub reklamacji odbywa się przez pocztę elektroniczną: biuro@klubinteligencjifinansowej.pl

1.3. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu jest prowadzona na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1.4.1. administratorem danych osobowych – należy przez to rozumieć GrowthUp Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 382877833, NIP 5871721076,

1.4.2. koncie – należy przez to rozumieć funkcjonalność na stronie internetowej dostępną dla zarejestrowanego użytkownika i umożliwiającą samodzielny dostęp do złożonych zamówień, ich historii i edycję danych użytkownika oraz innych informacji podanych przez użytkownika w trakcie rejestracji,

1.4.3. konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będącą Użytkownikiem Sklepu,

1.4.4. Polityce prywatności i plików cookies – należy przez to rozumieć dokument opublikowany na stronie internetowej Sklepu, regulujący zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych lub innych danych użytkowników w związku z działaniem Serwisu lub Sklepu,

1.4.5. Klubie Inteligencji Finansowej – należy przez to rozumieć GrowthUp Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 382877833, NIP 5871721076,

1.4.6. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Sklepu Internetowego i Serwisu Klubu Inteligencji Finansowej,

1.4.7. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy Klubu Inteligencji Finansowej zamieszczony na stronie www.klubinteligencjifinansowej.pl, należący do GrowthUp Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 382877833, NIP 5871721076,

1.4.8. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę, która odwiedza stronę internetową Serwisu lub Sklepu, bez względu na to, czy zawiera z jego właścicielem jakiekolwiek czynności prawne,

1.4.9. Zamawiającym – należy przez to rozumieć podmiot, który rozpoczął procedurę składania zamówienia w Sklepie.

1.5. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu i Sklepu. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2019 roku. Zmiany Regulaminu nie wpływają na treść stosunku prawnego zawiązanego w czasie obowiązywania Regulaminu w poprzednim brzmieniu. Klub Inteligencji Finansowej nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom w systemie teleinformatycznym niniejszy Regulamin w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.6. Informacje o planowanych zmianach Regulaminu i ich treści są zamieszczane w Sklepie i Serwisie na co najmniej czternaście dni przed datą ich wejścia w życie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na proponowaną zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu i Serwisu, m. in. usunąć założone konto. Informację o zmianach zamieszcza się także w wiadomości mailowej wysłanej do Użytkowników. W treści tej wiadomości znajduje się link, umożliwiający usunięcie konta w razie odmowy wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.

1.7. Korzystanie z Serwisu lub Sklepu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. W razie odmowy wyrażenia zgody na treść Regulaminu w jakimkolwiek zakresie Użytkownik jest proszony o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Sklepu. Podczas dokonywania poszczególnych transakcji może być konieczne zaznaczenie okienka o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności i plików cookies oraz wyrażeniu zgody na ich treść. Odmowa zaznaczenia okienka uniemożliwia zakończenie transakcji. Korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu lub Sklepu jest możliwe tylko po włączeniu obsługi plików cookies.

1.8. Użytkownik nie jest uprawniony do nagrywania lub publikowania nagrań kursów, szkoleń, warsztatów, konsultacji lub innych wydarzeń, których zapis jest sprzedawany w Sklepie lub udostępniany w Serwisie bez zgody Klubu Inteligencji Finansowej i osób, którym przysługują autorskie prawa osobiste lub majątkowe względem tych produktów. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że wszystkie produkty lub usługi sprzedawane w Sklepie lub udostępniane w Serwisie są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami z zakresu własności intelektualnej albo własności przemysłowej.

1.9. W trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników Klub Inteligencji Finansowej wdraża Politykę prywatności i plików cookies zamieszczoną na stronie internetowej Serwisu oraz Sklepu. Określa ona zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i przechowywania danych zawartych w plikach cookies.

1.10. Użytkownik nie może zaakceptować Regulaminu i odmówić akceptacji Polityki prywatności i plików cookies lub na odwrót, jeśli chce korzystać z funkcjonalności udostępnionych przez Klub Inteligencji Finansowej za pośrednictwem Serwisu lub Sklepu.

1.11. Klub Inteligencji Finansowej jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:

1.11.1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania,

1.11.2. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

1.12. Klub Inteligencji Finansowej nie ponosi odpowiedzialności za:

1.12.1. treści pochodzące od innych osób, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób,

1.12.2. utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie,

1.12.3. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Klubu Inteligencji Finansowej,

1.12.4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej,

1.12.5. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej),

1.12.6. treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje,

1.12.17. szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

2. Wymagania techniczne

2.1. Przeglądanie strony internetowej, na której znajduje się Sklep i Serwis, jest możliwe za pomocą urządzenia końcowego (np. komputera, notebooka, laptopa, smartfona, itp.) wyposażonego w dostęp do sieci internetowej i przeglądarkę internetową taką jak: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inną podobnego typu. W celu złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie będącego własnością Użytkownika aktywnego konta służącego do wysyłania oraz odbierania wiadomości pocztowych drogą elektroniczną (email) i telefonu komórkowego. W razie wyboru niektórych z dostępnych form płatności on-line może być potrzebne posiadanie dostępu do rachunku bankowego, z którego płatność ma być dokonana, przez sieć internetową.

2.2. Rozliczenia transakcji dokonywanych za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu są wykonywane przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. ul. Św. Marcin 73/6 Regulamin dokonywania rozliczeń znajduje się https://tpay.com/regulaminy

3. Rejestracja użytkowników

3.1. Rejestracja użytkownika nie jest warunkiem przeglądania dostępnych produktów w Sklepie, ani warunkiem korzystania z Serwisu, ale jest warunkiem składania zamówień w Sklepie.

3.2. Przez rejestrację Użytkownik zawiera z Klubem Inteligencji Finansowej nieodpłatną umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta o treści przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Na żadnym etapie jej trwania nie jest możliwe pobieranie jakichkolwiek opłat od Użytkownika. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są podawane przy rejestracji. Odmowa wyrażenia tej zgody lub jej cofnięcie zablokuje możliwość założenia konta lub jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o prowadzenie konta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

3.3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta umożliwia Użytkownikowi m. in. zapisanie danych używanych w trakcie składania zamówienia, przeglądanie historii zamówień i przebiegu ich realizacji, zmianę podanych danych osobowych lub innych informacji w każdej chwili, możliwość wyrażania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub jej cofnięcia w dowolnym czasie, jak również korzystanie z innych ewentualnych udogodnień wprowadzanych przez Sklep.

3.4. W trakcie rejestracji Użytkownik wskazuje wymyślone przez siebie hasło do konta. Użytkownik w trakcie rejestracji podaje swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, itp. lub inne potrzebne dane, które go identyfikują. Wymyślone przez użytkownika hasło powinno składać się ze znaków alfanumerycznych i być na tyle skomplikowane, żeby nie mogło zostać łatwo odgadnione przez osoby trzecie. Użytkownik oświadcza, że dane podane podczas logowania nie naruszają praw osób trzecich oraz są zgodne z rzeczywistością. Użytkownik ma obowiązek zachować wymyślone przez siebie hasło w tajemnicy. W razie podania loginu i hasła osobie trzeciej albo wykrycia innego przypadku naruszenia tego obowiązku użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym administratora. Użytkownik oświadcza, że podane dane osobowe, w tym adres email należą do niego.

3.5. Procedura rejestracji przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny. Następnie automatycznie po wypełnieniu i przesłaniu formularza Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji jest równoznaczne z zakończeniem procedury rejestracji i zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta.

3.6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta nie wiąże się z żadnymi opłatami dla Użytkownika i jest możliwe w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie następuje przez samodzielne usunięcie przez Użytkownika konta lub też przez zgłoszenie Sklepowi telefonicznie lub mailowo przez Użytkownika żądania usunięcia konta. Usunięcie konta przez Klub Inteligencji Finansowej następuje niezwłocznie po otrzymaniu żądania Użytkownika. Klub Inteligencji Finansowej zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności tożsamości Użytkownika z danymi osobowymi podanymi przez niego przy okazji rejestracji przed usunięciem konta. Rozwiązanie umowy nie stoi na przeszkodzie ponownemu jej zawarciu w dowolnej chwili. Jednakże usunięcie konta powoduje nieodwracalną utratę danych, które były na nim zapisane, np. historii zamówień.

3.7. Oprócz powyższych przypadków rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta może nastąpić przez zablokowanie przez Klub Inteligencji Finansowej Konta Użytkownika. Zablokowanie konta jest możliwe wyłącznie z ważnych powodów po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika drogą mailową o przyczynach i terminie zablokowania konta. Wysłanie maila do Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia konta. Jeśli przed zablokowaniem konta Użytkownik złożył zamówienie na produkty oferowane w Sklepie, podlega ono anulowaniu. W takim przypadku Klub Inteligencji Finansowej niezwłocznie zwróci całą należność uiszczoną przez użytkownika w związku z anulowanym zamówieniem na rachunek bankowy, z którego należność została uiszczona. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane, nie może ponownie zarejestrować konta na stronie internetowej Sklepu. W razie późniejszego wykrycia faktu ponownej rejestracji osoby, której konto zostało zablokowane, Klub Inteligencji Finansowej zastrzega sobie prawo nałożenia blokady tego konta i niezwłocznego jego usunięcia.

3.8. Ważnymi powodami uzasadniającymi zablokowanie konta Użytkownika są wyłącznie:

3.8.1. naruszenie w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego, bez względu na to, czy naruszenie zagraża interesom osób trzecich, właściciela strony internetowej lub stwarza dla kogokolwiek jakiekolwiek inne negatywne skutki,

3.8.2. co najmniej trzykrotne naruszenie przez Użytkownika, mimo upomnień wysyłanych za pomocą wiadomości mailowej, postanowień niniejszego Regulaminu lub Polityki prywatności i plików cookies,

3.8.3. podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji lub składania zamówienia lub też podanie danych osobowych innej osoby albo uporczywe utrudnianie odbioru zamówionych produktów,

3.8.4. uporczywe zawinione przez Użytkownika składanie i rezygnowanie ze złożonych zamówień albo odmowa odbioru zamówionego produktu, których przyczyny nie wynikają z nieprawidłowego wykonania zobowiązania lub innego nieprawidłowego zachowania Klubu Inteligencji Finansowej,

3.8.5. wyrządzenie Klubowi Inteligencji Finansowej lub Użytkownikowi Sklepu poważnej szkody majątkowej w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu.

4. Zasady użytkowania

4.1. Nie jest dozwolone podejmowanie jakiegokolwiek zachowania przez użytkownika Sklepu lub Serwisu, które naruszałoby prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Zabrania się podejmowania lub ułatwiania podejmowania jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub zakłócających funkcjonowanie Sklepu lub Serwisu, w szczególności przez ingerowanie w treść lub formę informacji na nim opublikowanych lub jego zniszczenie albo uszkodzenie. Nie jest dozwolone używanie Serwisu lub Sklepu do jakichkolwiek innych celów niż związane z normalnym użytkowaniem tychże, zwłaszcza zaś zakazuje się prowadzenia reklamy, promocji lub rozsyłania spamu. Zabrania się także podejmowania jakiegokolwiek zachowania naruszającego bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej, w szczególności zaś bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

4.2. Klub Inteligencji Finansowej może zablokować możliwość korzystania ze strony internetowej Sklepu lub Serwisu albo innych proponowanych funkcjonalności Użytkownikom, którzy naruszają określone powyżej zasady jego użytkowania. Osoba, której zablokowano możliwość korzystania ze strony internetowej Sklepu, Serwisu lub innych proponowanych funkcjonalności, nie może składać zamówień, ani korzystać z innych dostępnych funkcjonalności, w tym także nie może dokonać rejestracji konta.

5. Składanie zamówień

5.1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę, jednakże realizacja zamówień produktów, która wymaga doręczenia do zamawiającego pocztą, kurierem albo odbioru osobistego w wyznaczonym miejscu, odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Realizacja zamówień w niedzielę lub święta nie jest możliwa. Klub Inteligencji Finansowej zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia albo wyłączenia dostępności Sklepu celem wprowadzenia potrzebnych napraw lub konserwacji. Klub Inteligencji Finansowej podejmuje starania, żeby czas wyłączenia albo ograniczenia dostępności Sklepu był możliwie najkrótszy. Klub Inteligencji Finansowej nie odpowiada za szkody wyrządzone przez brak możliwości korzystania ze Sklepu.

5.2. Złożenie zamówienia wymaga podania: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca dostawy, adresu mailowego i numeru telefonu. Jeśli zakup produktów Sklepu jest dokonywany w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, do złożenia zamówienia wymaga się podania nazwy przedsiębiorcy, siedziby, numeru identyfikacji podatkowej, REGON, miejsca dostawy, adresu mailowego i numeru telefonu. Odmowa podania którejkolwiek z wyżej wymienionych danych powoduje zablokowanie możliwości złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji prawidłowości podanych danych. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Sklep będzie kierować na wskazany przez niego adres mailowy wszelkie informacje związane ze złożonym zamówieniem w trakcie jego realizacji oraz po jej zakończeniu. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Klub Inteligencji Finansowej będzie brał pod uwagę jedynie te oświadczenia, które zostały wysłane z tego adresu poczty elektronicznej, jaki został podał przy składaniu zamówienia.

5.3. Procedura składania zamówienia została podzielona na dwa etapy:

5.4.1. Na stronie szybkiej sprzedaży należy wypełnić formularz z danymi, zdecydować o wzięciu faktury VAT, a także zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. W przypadku podania adresu e-mail i byciu niezalogowanym, wyskoczy komunikat o prośbie logowania, w celu potwierdzenia akceptacji powyższych dokumentów. Wypełnienie formularza i udzielenie zgód, należy zaakceptować przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co powoduje do przejścia w etap drugi.

5.4.2 W drugim etapie należy zakończyć procedurę dokonanie płatności za pośrednictwem płatności internetowych T-pay.

5.5. Sklep niezwłocznie wysyła drogą mailową potwierdzenie zawarcia umowy wraz z informacjami o przewidywanym terminie ewentualnego doręczenia zamówionego towaru. W treści maila znajdują się informacje na temat wybranych produktów, głównych cech produktów, ich ilości, ceny wraz z podatkiem od towarów i usług, kosztów dostawy i innych ewentualnych kosztów zamówienia, wybranego sposobu dostawy produktów i informacji o odnotowaniu płatności za zamówione produkty albo sposobie uiszczenia za nie ceny. Jeśli płatność zostanie dokonana dopiero po jakimś czasie od złożenia zamówienia, Sklep niezwłocznie po zaksięgowaniu operacji wysyła dodatkową wiadomość mailową zawierającą informacje o odnotowaniu płatności.

5.6. Zmiana treści zamówienia (polegająca na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości produktów lub ich rodzaju) lub jego anulowanie, w przypadku gdy jego przedmiotem są rzeczy, które mają być dostarczone do Zamawiającego, są możliwe jedynie do chwili zakończenia przygotowywania produktów do wysyłki, o czym zawiadamia się Zamawiającego przez wysłanie wiadomości mailowej. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest uczestnictwo w szkoleniu, spotkaniu, konsultacja lub w innym podobnym wydarzeniu, zmiana zamówienia (polegająca na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości produktów albo ich rodzaju, zmianie terminu uczestnictwa w wydarzeniu) lub jego anulowanie są możliwe najpóźniej na siedem dni przed terminem rozpoczęcia wydarzenia. Zmiana zamówienia polegająca na zmianie terminów udziału w szkoleniu, spotkaniu, konsultacji lub innym wydarzeniu jest możliwa pod warunkiem, że w terminie, na który uczestnik chciałby zamienić zamówienie, są jeszcze wolne miejsca. Jeśli przedmiotem zamówienia były indywidualne konsultacje, ewentualne wyznaczenie nowego terminu jest możliwe tylko we współdziałaniu z osobą, która miała ich udzielać. Zmiana terminu uczestnictwa w wydarzeniu lub ustalenie innego terminu konsultacji mogą nie być możliwe z przyczyn niezależnych od Klubu Inteligencji Finansowej. Klub Inteligencji Finansowej zwraca pieniądze wpłacone z góry za uczestnictwo w wydarzeniu, jeśli nie dojdzie ono do skutku z przyczyn, które nie obciążają Zamawiającego.  

Zmiana treści zamówienia lub jego anulowanie może nastąpić przez wysłanie wiadomości mailowej, kontakt telefoniczny lub samodzielne wprowadzenie zmian w zamówieniu za pomocą swojego konta w Sklepie.

Jeśli zmiana zamówienia powoduje konieczność dopłaty, do jej zrealizowania jest konieczne uprzednie odnotowanie na koncie Klubu Inteligencji Finansowej różnicy między dotychczasową ceną zamówienia a ceną zamówienia po jego zmianie. Jeśli zmiana zamówienia powoduje konieczność zwrotu części lub całości uiszczonych przez Zamawiającego pieniędzy, Klub Inteligencji Finansowej wykona przelew zwrotny na konto, z którego płatność została dokonana. Zamawiający otrzyma mail potwierdzający aktualną treść zamówienia albo fakt rezygnacji z niego.

5.7. Odmowa realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w następujących przypadkach:

5.7.1. istnieją wątpliwości dotyczące tożsamości Zamawiającego,

5.7.2. Zamawiający nagminnie nie przestrzega Regulaminu albo Polityki prywatności i plików cookies,

5.7.3. zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe,

5.7.4. zamówienie nie zostało potwierdzone, mimo że Sklep wymaga jego potwierdzenia.

5.8. W razie niedostępności zamówionego produktu Klub Inteligencji Finansowej poinformuje Zamawiającego o braku możliwości zrealizowania zamówienia, przesyłając wiadomość mailową pod adres poczty elektronicznej wskazany w procesie składania zamówienia.
W takiej sytuacji zamówienie uznaje się za anulowane. Sklep może zaproponować inny produkt w miejsce niedostępnego produktu, Zamawiający nie ma jednak obowiązku jego przyjęcia zamiast zamówionego produktu.

6. Sprzedaż

6.1. Zawarcie umowy sprzedaży z Klubem Inteligencji Finansowej za pośrednictwem Sklepu następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego przez kliknięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” pojawiające się na stronie zawierającej podsumowanie danych złożonego zamówienia po zatwierdzeniu wszystkich etapów składania zamówienia w Sklepie.

6.2. Ceny produktów lub usług oferowanych w sklepie są podane w PLN i zawierają podatek od towarów i usług. Strony wiąże cena obowiązująca w dniu złożenia zamówienia. Cena zamówionych produktów lub usług nie może ulec zmianie po złożeniu na niezamówienia ze skutkiem prawnym w stosunku do umowy uprzednio zawartej przez Strony. Cenę za sprzedawany produkt lub usługę należy zapłacić z góry przed spełnieniem świadczenia przez Klub Inteligencji Finansowej.

6.3. Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje o produktach lub usługach znajdujących się w ofercie obejmują najistotniejsze cechy produktu lub usługi.
W zależności od rodzaju sprzedawanego produktu lub usługi inny jest katalog istotnych cech prezentowanych Użytkownikowi. Opis produktów przyjmujących postać rzeczy następuje przez podanie informacji umożliwiających jej identyfikację, np. tytułu sprzedawanej książki lub płyty wraz z krótkim opisem zawartości. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są usługi, na stronie internetowej Sklepu zamieszcza się m. in. informacje dotyczące przedmiotu szkolenia, czasu i miejsca jego trwania, prowadzącego, itp. Użytkownik może w razie wątpliwości przed złożeniem zamówienia zwrócić się do Sklepu z prośbą o udzielenie dalszych informacji na temat sprzedawanego produktu lub usługi.

6.4. Klub Inteligencji Finansowej zobowiązuje się dostarczyć zamówione produkty bez wad i jest zobowiązany do ich usunięcia w ramach przepisów o rękojmi przy sprzedaży oraz zasad ogólnych odpowiedzialności kontraktowej. W przypadku sprzedaży produktów oznaczonych tylko co do gatunku Klub Inteligencji Finansowej jest zobowiązany świadczyć produkty średniej jakości. W przypadku sprzedaży usług takich jak uczestnictwo w szkoleniu, warsztatach, spotkaniach, wykładach, konsultacjach lub innych podobnych wydarzeniach Klub Inteligencji Finansowej nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie skutku w postaci nauczenia się przez uczestnika kursu umiejętności lub wiedzy, które są przedmiotem usługi.

Klub Inteligencji Finansowej nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Nie wyklucza to możliwości zawarcia umowy gwarancji przez Zamawiającego bezpośrednio z producentem.

6.5. Składanie zamówienia i jego realizacja następują w języku polskim.

6.6. Na żądanie Zamawiającego Sklep wysyła do niego drogą elektroniczną fakturę VAT na zamówione produkty. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.

6.7. Klub Inteligencji Finansowej nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej.

6.8. Czas trwania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, a także przesłanki
i sposoby wypowiedzenia umowy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów.

7. Płatności

7.1. Zamawiający powinien płatności za produkt lub usługę przed jego doręczeniem lub udostępnieniem linku do pobrania zakupionego pliku albo spełnieniem świadczenia przez Klub Inteligencji Finansowej.  

7.3. Możliwe są następujące formy płatności: kartą płatniczą lub kredytową on-line, przelewem bankowym on-line albo płatność przelewem zwykłym (off-line).

7.4. Nie jest możliwy wybór więcej niż jednej metody płatności w odniesieniu do jednego zamówienia.

7.5. Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego w celu dokonania płatności on-line. Sklep potwierdza dokonanie płatności, wysyłając wiadomość mailową na adres mailowy wskazany przy rejestracji.  

7.6. Płatność za zakup produktu lub usługi powinna być dokonana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak dokonania wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia. 

  1. Dostawa i odbiór towaru

8.1. Dostawę zamówionego produktu Sklep realizuje za pomocą firmy kurierskiej lub poczty albo przez udostępnienie linku do pobrania pliku. Dostawa może nastąpić na dowolny istniejący adres znajdujący się na terenie kraju, chyba że dostarczenie zamówionych produktów nie jest możliwe z uwagi na ograniczenia prawne. Przewidywany termin dostawy zamówionego produktu wskazuje się w wiadomości mailowej skierowanej do Zamawiającego. Termin ten ma charakter orientacyjny. Może on ulec zmianie.

8.2. Doręczenie produktu poza granice Rzeczpospolitej Polski jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu indywidualnych warunków spełnienia świadczenia. Nie dotyczy to jednak sprzedaży towaru przez udostępnienie w formie elektronicznej plików do pobrania.

8.3. Dostawca może wydać zamówiony produkt klientowi albo innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Zamawiającego. Klub Inteligencji Finansowej nie ponosi odpowiedzialności za brak doręczenia zamówionego produktu do rąk własnych Zamawiającego, jeśli doręczający wydał produkt osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Zamawiającego jako miejsce dostawy.

8.4. Zamówione produkty są dostarczane najpóźniej w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Jeśli przedmiotem zamówienia jest uzyskanie dostępu do materiału, który pobiera się na stronie Sklepu, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Klubu Inteligencji Finansowej Zamawiający otrzymuje wiadomość mailową zawierającą link do pobrania zamówionego produktu.

8.5. Jeśli doręczenie produktu nie jest możliwe z uwagi na nieobecność Zamawiającego w miejscu dostawy w terminie wskazanym przez Sklep w wiadomości mailowej, pracownik firmy kurierskiej albo pocztowej podejmie próbę ponownego doręczenia produktu. Ponowna próba dostarczenia produktu nastąpi w ciągu jednego dnia. Jeśli dwukrotna próba doręczenia produktu okaże się nieskuteczna, zamówiony produkt zostanie odesłany do Sklepu. W takim przypadku niepodjęcie przesyłki kurierskiej lub pocztowej zawierającej zamówienie traktuje się jako odstąpienie od umowy. Klub Inteligencji Finansowej zwraca wówczas Zamawiającemu pieniądze uiszczone z tytułu zakupu produktu oraz jego dostawy z tym, że Zamawiający może zostać obciążony kosztami odesłania zamówienia do Sklepu, kosztami powstałymi z tytułu pogorszenia się jakości produktu albo utraty przez niego wartości. W razie obciążenia Zamawiającego kosztami odesłania zamówienia do Sklepu Klub Inteligencji Finansowej zwraca pieniądze uiszczone z tytułu zapłaty za zamówienie, potrącając koszty wskazane w zdaniu poprzedzającym.

8.6. W przypadku odesłania produktu do Sklepu po bezskutecznej dwukrotnej próbie jego doręczenia Klub Inteligencji Finansowej jest uprawniony do jego sprzedaży bez uzyskiwania zgody Zamawiającego. W razie złożenia przez Zamawiającego ponownego zamówienia na produkt po jego odesłaniu na skutek dwukrotnej nieskutecznej próby jego doręczenia Zamawiający jest obowiązany ponownie ponieść koszty dostawy produktu.

8.7. Klub Inteligencji Finansowej nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktu, który z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, stanie się niezdatny do użytku.

9. Reklamacje i zwroty

9.1. W razie wykrycia wad produktu po odbiorze należy skontaktować się ze Sklepem za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości mailowej, listu albo telefoniczne. Wszystkie potrzebne dane kontaktowe znajdują się w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.

9.2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Sklepu i dostarczyć go do siedziby Klubu Inteligencji Finansowej osobiście lub w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj.

9.3. Sklep udziela odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany za pomocą wiadomości mailowej albo na piśmie wysłanym na adres wskazany jako miejsce zamieszkania Zamawiającego. Forma odpowiedzi Sklepu na złożoną reklamację jest analogiczna do formy wybranej przez Zamawiającego, chyba że wyrazi on wolę poinformowania go o sposobie rozpoznania reklamacji w inny sposób.

9.4. Konsument ma prawo sprawdzić dostarczony produkt w obecności pracownika firmy pocztowej lub kurierskiej. Zamawiający nie będący Konsumentem ma obowiązek sprawdzić dostarczony produkt w obecności pracownika firmy kurierskiej lub pocztowej przed jego odbiorem. W razie stwierdzenia wady już w chwili doręczenia produktu należy niezwłocznie zawiadomić Sklep oraz firmę kurierską lub pocztową oraz sporządzić protokół wraz z dokumentacją zdjęciową, w których uwzględni się wykryte wady dostarczonego produktu.

9.5. Zamawiający w ramach procedury reklamacyjnej może żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady. Klub Inteligencji Finansowej może odmówić zrealizowania żądania wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeśli wykonanie żądania jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Klub Inteligencji Finansowej może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu.

9.6. Jeśli żaden z wyżej wymienionych sposobów doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową nie jest możliwy albo nie został zrealizowany w stosownym terminie, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

9.7. W razie, gdyby spór nie został rozwiązany w procedurze reklamacyjnej Zamawiający może dochodzić swoich praw w drodze postępowania pozasądowego albo sądowego.

10. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

10.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówionego produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po upływie 14 dni od dnia doręczenia zamówionego produktu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem w sposób umożliwiający udowodnienie, że zostało ono nadane jeszcze przed upływem terminu.

10.2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy następuje przez złożenie jednostronnego oświadczenia za pomocą pisma wysłanego pocztą zwykłą, faxem albo pocztą elektroniczną. Klub Inteligencji Finansowej niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przesyłając mail na adres mailowy Konsumenta podany podczas składania zamówienia w Sklepie. 

10.3. Skutkiem odstąpienia od umowy w tym trybie jest obowiązek zwrotu przez Klub Inteligencji Finansowej wszystkich płatności, jakie otrzymał od Konsumenta w związku z przyjęciem zamówienia, w szczególności obejmujących kwoty uiszczone z tytułu zapłaty ceny za kupowany produkt i kosztów jego dostarczenia. W przypadku wyboru przez Konsumenta takiego sposobu dostawy produktu, który jest droższy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany w Sklepie, Konsument ma prawo żądać jedynie zwrotu kosztów dostawy w wysokości odpowiadającej oferowanemu w Sklepie najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy. Obowiązek ten powinien być wykonany przez Klub Inteligencji Finansowej niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument zawiadomił Sklep o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jednakże, jeśli Klub Inteligencji Finansowej nie złożył oświadczenia, że odbierze zwracany produkt od Konsumenta, Klub Inteligencji Finansowej ma prawo wstrzymać się z obowiązkiem zwrotu uiszczonych przez Konsumenta pieniędzy do czasu doręczenia mu odesłanego produktu albo dostarczenia dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w celu uiszczenia ceny za zamówienie, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu pieniędzy. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem pieniędzy wpłaconych w związku ze złożeniem zamówienia.

10.4. Konsument ma obowiązek zwrócić doręczony wcześniej produkt do siedziby Klubu Inteligencji Finansowej lub przekazać go osobie upoważnionej przez Klub Inteligencji Finansowej do odbioru produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Powyższego postanowienia nie stosuje się, jeśli Klub Inteligencji Finansowej zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta. Zachowanie terminu zależy wyłącznie od wysłania produktu przed upływem terminu pod właściwy adres. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu.

10.5. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Konsument powinien podać: dokładne oznaczenie adresata ze wskazaniem nazwy, adresu i danych kontaktowych Klubu Inteligencji Finansowej, słowa wskazujące na wyraźną wolę odstąpienia od umowy sprzedaży oznaczonych produktów wraz z datą zawarcia i odbioru produktu, imienia i nazwiska, adresu oraz podpisu Konsumenta.

10.6. Wzór formularza zawierającego oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 z późn. zm.).

11. Kontakt

Kontakt telefoniczny pod numerem 534 277 007 ze Sklepem jest możliwy w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00. Koszt połączenia jest obliczany według taryf operatora telekomunikacyjnego, z którym użytkownik zawarł umowę o świadczenie usług. Kontakt mailowy może odbywać się za pomocą następującego adresu poczty elektronicznej biuro@klubinteligencjifinansowej.pl. Sklep udziela odpowiedzi na wysłane wiadomości mailowe wyłącznie w dni robocze. Użytkownik może także korzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Kontakt”. Odpowiedź na wiadomości wysłane za pomocą formularza kontaktowego jest wysyłana tylko w dni robocze. 

12. Postanowienia końcowe

12.1. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wszelkie stosunki prawne związane w związku z korzystaniem ze Sklepu między Klubem Inteligencji Finansowej a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu.

12.2. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony internetowego i Sklepu mogą być rozwiązane polubownie w ramach postępowania reklamacyjnego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem.

12.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w związku z wątpliwościami dotyczącymi jego praw i obowiązków na tle umowy sprzedaży, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Więcej informacji na temat miejsc, w których Konsument może uzyskać nieodpłatną pomoc można znaleźć w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12.4. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przez zwrócenie się do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handkowej z siedzibą w mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta lub siedzibę Klubu Inteligencji Finansowej. Dla miasta Łodzi Stały Sąd Polubowny działa przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 38, 90-730 Łódź. Więcej informacji na temat Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej można znaleźć na stronie: http://www.wiih.lodz.pl/. Zasady rozpoznawania spraw przed Stałym Sądem Polubownym są określone w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Konsument może skorzystać z pozasądowego trybu rozwiązywania sporów, jeśli postępowanie reklamacyjne nie doprowadziło do zakończenia sporu, a Klub Inteligencji Finansowej przekazał Konsumentowi na piśmie lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu. W treści tego oświadczenia jednocześnie wskazuje się właściwy dla przedsiębiorcy podmiot uprawniony do rozpoznania takiego sporu. Brak wyrażenia przez Klub Inteligencji Finansowej woli udziału w postępowaniu polubownym jest równoznaczne z jego zgodą. Jednakże odmowa Klubu Inteligencji Finansowej rozpoznania sprawy w tym trybie uniemożliwia skorzystanie z pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

12.5. Zamiast kierować sprawę do Stałego Sądu Polubownego Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego. Postępowanie mediacyjne z udziałem Konsumenta jest prowadzone zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 4.04.2001 r. (2001/310/WE) w sprawie zasad dotyczących organów pozasądowych uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej i wytycznymi postępowania w sprawach dotyczących polubownego załatwiania sporów konsumenckich w drodze mediacji wydanych przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej.

12.6. W razie braku możliwości rozwiązania sporu w drodze postępowania reklamacyjnego i pozasądowego Konsument może skierować sprawę na drogę sądową. W przypadku umów zawieranych przez Klub Inteligencji Finansowej z podmiotami niebędącymi Konsumentami spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usług w Sklepie będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Klubu Inteligencji Finansowej.

12.7. Wszelkie treści, układ, grafika i inne elementy znajdujące się na stronie Sklepu są objęte ochroną prawa autorskiego. Korzystanie z nich nie prowadzi do nabycia przez Użytkownika do nich żadnych praw, lecz obywa się wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.